Volatilitet

Volatilitet är något som talas om väldigt mycket i finansvärlden. Rent kortfattat är volatilitet ett mått på den takt med vilken priset på en tillgång ökar eller minskar under en viss period. Hög volatilitet innebär ofta högre risk och hjälper investerare att uppskatta framtida fluktuationer.

För att investera krävs det att man förstår vad volatilitet är och innebär. I följande artikel kommer vi mer utförligt beskriva just volatilitet så att du ska kunna skapa dig en bättre förståelse för det. Fortsätt läsa!

Hög och låg volatilitet

Marknadens volatilitet är ett mått på hur marknadens totala värde fluktuerar både upp och ner. Utöver en marknad som helhet kan enskilda tillgångar, som aktier, också betraktas som volatila. Mer specifikt kan man beräkna volatiliteten genom att titta på hur mycket en tillgångspris varierar från dess genomsnittliga pris. Avvikelser från standardpriser är det mått som vanligen används för att representera just volatilitet.

Vissa tillgångar är, som du säkert räknat ut, alltså mer volatila än andra. Dessa skiljer man åt genom att kalla dem tillgångar med hög eller låg volatilitet.

Högt volatila tillgångar betyder att osäkerheten för förändringar på kurser är större, vilket i sin tur gör tillgångar med hög volatilitet mer riskfyllda. Tillgångar med låg volatilitet, däremot, indikerar istället att tillgången har en mer stabil kurs. Detta, i sin tur, gör tillgångar med låg volatilitet mer säkra ur en investerares perspektiv. Dock betyder låg volatilitet också att potentiella vinster inte alltid blir lika stora som vinsterna på en volatil tillgång.

Historisk och förväntad volatilitet

När man talar om volatilitet så delar man normalt in det i två huvudkategorier: historisk samt förväntad volatilitet.

Den historiska volatiliteten visar, som namnet antyder, kursens upp- och nedgångar från ett historiskt perspektiv. Historisk volatilitet beräknas med hjälp av att analysera tidigare marknadspriser.

Den förväntade volatiliteten är däremot den volatilitet som en tillgång förväntas ha i framtiden. Den förväntade volatiliteten beräknas vanligen på en årsbasis genom att kolla på marknadspriset för ett marknadshandlat derivat som en option.

Volatilitet kan innebära möjligheter och risker

Volatilitet i sig är varken något positivt eller negativt då det helt enkelt är ett mått som betecknar prisförändringar på en tillgång under en viss tidsperiod. Men trots detta för volatilitet med sig både fördelar och nackdelar för investeraren, lite beroende på tillgångens faktiska volatilitet och när investeraren handlar med tillgången.

Möjligheterna som investerare får med högt volatila tillgångar är att priserna kan sjunka, vilket kan göra annars dyra tillgångar billigare. Om investeraren till exempel köper en aktie med hög volatilitet när priset är lågt, och priset sedan stiger tack vare volatiliteten, så kan hen kamma hem ordentligt med pengar.

Men som du hör på det hela kan hög volatilitet naturligtvis också resultera i stora förluster. Om investeraren köper eller säljer sin tillgång på fel tidpunkt kan detta göra att de förlorar mer än de tjänar på sina investeringar.

Med det sagt är det viktigt att förstå sig på marknadsvolatilitet samt vilka fördelar respektive nackdelar som detta medför. Rent principiellt så är låg marknadsvolatilitet bättre för långsiktiga investeringar och hög marknadsvolatilitet bättre för kortsiktiga investeringar. Sistnämnde innebär dock betydligt större risker.